Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU


§ 1

 1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu dzia?a na podstawie § 26 i § 35 statutu Uniwersytetu. Studium jest mi?dzywydzia?ow? jednostk? organizacyjn?, dydaktyczno-wychowawcz? i naukowo-badawcz?. Studium realizuje program rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki.
 2. Studium tworzy, przekszta?ca i znosi rektor z w?asnej inicjatywy lub na wniosek kierownika studium, zaopiniowany przez senat. Zasady tworzenia, przekszta?cania i znoszenia okre?la § 22 ust. 2 Statutu Uniwersytetu.


§ 2

 1. Kierownik Studium jest bezpo?rednim prze?o?onym wszystkich pracowników,  odpowiada za realizacj? zada? oraz za maj?tek i ?rodki finansowe przydzielone Studium oraz za warunki pracy, które powinny by? zgodne z zasadami pracy, bhp i ppo?.
 2. Kierownika Studium powo?uje rektor na okres 5 lat na wniosek rady zaopiniowany przez senat.
 3. Rektor na wniosek kierownika Studium mo?e powo?a? zast?pc? kierownika Studium.
 4. Zakres obowi?zków zast?pcy okre?la kierownik Studium.
 5. Do pe?nienia funkcji kierownika i zast?pcy kierownika Studium mog? by? powo?ani   nauczyciele   akademiccy,   zajmuj?cy   co   najmniej   stanowisko starszego wyk?adowcy.
 6. Do obowi?zków kierownika Studium nale?y:
   1) opracowanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, zaj?? wychowania fizycznego i rekreacyjnych oraz zapewnienie warunków ich realizacji,
   2) nadzorowanie spraw finansowych i maj?tkowych Studium oraz opracowywanie projektów potrzeb finansowych,
   3) ustalanie zakresu obowi?zków pracowników zatrudnionych w Studium z uwzgl?dnieniem problematyki bhp i ppo?.,
   4) opracowywanie wniosków organizacyjnych i osobowych, a tak?e w sprawach awansu, nagród i wyró?nie?.


§ 3

 1. W sk?ad rady Studium wchodz?:
   kierownik Studium,
   zast?pca,
   przedstawiciele pracowników dydaktycznych,
   przedstawiciele pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi,
   przedstawiciele zwi?zków zawodowych.
 2. Do kompetencji rady w szczególno?ci nale?y opiniowanie kierunków dzia?alno?ci Studium oraz wspó?dzia?anie w organizowaniu pracy dydaktycznej.


§ 4

 1. Nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Studium mog? by? absolwenci wy?szych szkó? wychowania fizycznego posiadaj?cy tytu? magistra.
 2. Zakres obowi?zków pracowników administracyjnych i technicznych ustala kierownik Studium.
 3. W ramach Studium mog? by? powo?ane sta?e lub dora?ne zespo?y do realizacji okre?lonych zada? Studium.


§ 5

 1. Studium posiada ewidencyjnie wydzielony maj?tek. Ewidencja  maj?tku
  prowadzona jest na podstawie przepisów obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.
 2. Kierownik Studium odpowiada za powierzony mu maj?tek znajduj?cy si? na terenie Studium.
 3. Kierownik Studium mo?e przekaza? okre?lone przedmioty czy urz?dzenia b?d?ce   w   posiadaniu   Studium   w   bezpo?redni?   opiek?   pracownikowi zatrudnionemu   w   Studium.    Pracownik   ten   ponosi   odpowiedzialno?? materialn?  zgodnie   z   obowi?zuj?cymi   przepisami.   Kierownik Studium kontroluje wówczas prawid?owe rozliczanie si? pracownika z powierzonego mu mienia.
 4. Dzia?alno?? finansowo-gospodarcza Studium prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo-fmansowy Uniwersytetu.
 5. Studium prowadzi ?ród?ow? dokumentacj? finansow?, wystawia dokumenty obrotu   pieni??nego   i   maj?tkowego,   prowadzi   ewidencj?   w zakresie okre?lonym w?a?ciwymi przepisami.
 6. Ewidencj?     dokumentów     finansowo-ksi?gowych     prowadzi     kwestura Uniwersytetu.


§ 6

 1. Zmiany w regulaminie mog? by? dokonane zarz?dzeniem rektora.
 2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem wprowadzenia zarz?dzeniem rektora.

 


Ta strona by?a odwiedzana 450 razy (w tym z UWM 10 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-01
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa